Generel information om Klar til Energiø Bornholm 

Kære mulige deltagende virksomhed i projekt Klar til Energiø Bornholm

Her kan du læse mere om, hvad projektet går ud på, hvilke krav der skal honoreres og hvilke muligheder der er.

Her kan du læse mere om, hvad projektet går ud på, hvilke krav der skal honoreres og hvilke muligheder der er.

Til deltagelse i offentligt støttede projekter knytter sig en række krav, som vil blive gennemgået herunder. Ifølge EU’s regler skal erklæring vedr. de minimis støtte udfyldes og underskrives, før man som deltager i projektet kan modtage statsstøtte. Desuden er der krav om timeregistrering ved deltagelse i projektaktiviteter.

PROJEKTETS INDHOLD OG FORMÅL

Projektet er tilvejebragt på baggrund af en ansøgning fra Bornholms Regionskommune sammen med partnerne Campus Bornholm, MARLOG og Business Center Bornholm til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEM), som beskriver indhold og mål.

 

Projektet løber fra den 1. september 2020 – 31. december 2023.

Formålet med projektet er, at bornholmske virksomheder og deres medarbejdere bliver omstillingsparate og klar til, at Bornholm bliver dansk knudepunkt for energiproduktion efter at være blevet udpeget til Energiø. Helt konkret skal der indkøbes analyser, igangsættes virksomhedssamarbejder og kompetenceafklaringer samt opkvalificeres medarbejdere. Aktiviteterne omfatter endvidere certificering af virksomheder samt støtte til virksomhedernes projektrelaterede investeringer i anlæg og udstyr.

PARTNERERKLÆRING

Virksomheden er medansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af projektet, som er medfinansieret af decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Bornholms Regionskommune.

 

Med deltageraftalen giver virksomheden sin accept til at videregive dokumentation til:

  • Projektets kontraktansvarlige partner Bornholms Regionskommune
  • Projektets revisor
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som bliver betjent af et sekretariat i Erhvervsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Rigsrevisionen, andre offentlige myndigheder og Erhvervsstyrelsens data behandlere

DEFINITION PÅ SMV

Private små og mellemstore virksomheder (SMV), der har adresse på Bornholm, kan deltage i Klar til Energiø Bornholm. Definitionen af en SMV følger EU’s definition, hvilket vil sige at der er tale om virksomheder der:

  • beskæftiger under 250 personer og
  • har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  • har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

 

Ejer- og koncernstruktur har dog også betydning, fordi forbindelse mellem to eller flere virksomheder kan betyde, at de tilsammen kan have samme muligheder som store virksomheder, når det gælder adgang til kapital mv. Det betyder, at de ikke kan modtage støtte efter reglerne for små og mellemstore virksomheder, men betragtes som en stor virksomhed. Jf. “DEFINITION AF SMV” i KOMMISIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttens forenelighed med det indre marked efter traktatens artikel 107 og 108. [EUT L 187/1 af 26. juni 2014].  

Hvis din virksomhed ejer eller ejes helt eller delvist af andre, kan der også være andre regler.

ERKLÆRING VEDR. DE MINIMIS STØTTE

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har vurderet, at projektet indebærer, at de virksomheder, der deltager i projektet, opnår en økonomisk fordel, som udgør statsstøtte. Det gælder både støtte, der er udbetalt direkte samt indirekte støtte. Derfor skal begge dele medregnes, når statsstøtten opgøres.

Støtten kan ydes under de minimis-reglen. Det betyder, at den samlede støtte til den enkelte virksomhed ikke må overstige 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår. Hvis grænsen overskrides, medfører det krav om tilbagebetaling af støtte.

Den treårige periode løber over tre regnskabsår fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten. Retten tilfalder på tidspunktet for beslutningen om at tildele støtte og ikke på det tidspunkt, hvor støttemodtageren faktisk modtager støtten. Den relevante treårsperiode er glidende i den forstand, at hver gang, der ydes ny de minimis støtte, skal støtten tillægges den støtte, som er modtaget tidligere i samme (endnu uafsluttede) regnskabsår PLUS støtte modtaget i de 2 foregående regnskabsår. Vær venligst opmærksom på, at koncernforbindelser og ejerskab kan have betydning for, hvor meget de minimis støtte virksomheden må modtage.

Som tilsagnsmodtager skal vi oplyse jer som virksomhed om, at hjelmen til statsstøtten er Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte [EUT L 352/1].

Desuden skal vi som tilsagnsmodtager oplyse jer som virksomhed om værdien af den forventede de minimis-støtte, som I vil modtage i forbindelse med projektet. Støtten er beregnet som en andel af det statsstøttebelagte budget for projektet og gives i form af ISO-certificering, rådgivning, workshops, opkvalificering samt delvis medfinansierede, projektrelaterede investeringer. Projektets aktiviteter forventes at udløse følgende statsstøttebeløb.

ISO-certificering: 60.000,00 kr. (forventet statsstøtte pr. virksomhed)

Virksomhedssamarbejde: 15.000,00 kr. (forventet statsstøtte pr. virksomhed)

Opkvalificering: 25.000,00 kr. (forventet statsstøtte pr. medarbejder på kursus)

Anlægsinvesteringer: Der kan søges om 50% støtte (statsstøtte) til  anlægsinvesteringer. 350.000,00 kr. er det højst mulige støttebeløb.

Hvis forudsætningerne ændres, vil beløbet kunne justeres såvel op som ned. Vi vil i så tilfælde skriftligt orientere jer om den reviderede værdi. Når projektet er afsluttet, vil vi ligeledes orientere jer endeligt om værdien af den realiserede de minimis-støtte i forbindelse med projektet.

Alle virksomheder, som modtager de minimis støtte, skal udfylde og underskrive en de minimis-erklæring, inden virksomheden kan deltage i projektet.

VIRKSOMHEDENS BIDRAG (timer og løndokumentation)

Projektet er støttet af de decentrale erhvervsfremmemidlers pulje vedr. lokale erhvervspotentialer med en støtteprocent på 50 %.

Virksomhedens medarbejderes medgåede timer til forberedelse og deltagelse i projektets indhold medregnes i projektets egenfinansiering (50%), og er således væsentlig for projektets gennemførelse. Mangel på egenfinansiering kan betyde, at projektet ikke kan gennemføres i sin helhed og må skaleres til den aktuelle egenfinansiering eller helt afbrydes. I den anledning er virksomheden derfor forpligtet til:

At levere et minimum af arbejdstimer i henhold til følgende projektaktiviteter:

  • ISO-certificering: 100 timer pr. virksomhed
  • Virksomhedssamarbejde (workshops og individuel rådgivning): 30 timer pr. virksomhed
  • Opkvalificering (forberedelse og kursus): 56 timer pr. medarbejder
  • Kompetenceafdækning: 50 timer pr. virksomhed

At føre et timeregnskab som dokumenterer arten og omfanget af deltagerens timeforbrug med relation til projektet, herunder også beskrivelse af timeforbrugets anvendelse. Til dette anvendes timeregistreringsskema (se skabelon).

At aflevere månedlige timeregistreringsskemaer (dateret og underskrevet af medarbejder og leder). Procedure aftales med relevant partner.

VIRKSOMHEDENS BIDRAG (timer og løndokumentation)

Udgifter til løn for den tid, som virksomhedens ansatte anvender i projektet indgår i projektets regnskab og udløser medfinansiering med op til 50% til projektets gennemførelse. De registrerede timeudgifter refunderes ikke af projektets budget, men medtages udelukkende som dokumentation for egenfinansiering. Til beregning af medfinansieringen anvendes DEMs standardsats.

Såfremt virksomheden ikke bidrager med de ovennævnte timer i programmet, kan virksomheden opkræves betaling for de udestående timer, beregnet som det manglende antal timer.

VIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSE I ØVRIGT

Virksomheden er forpligtet til – i samarbejde med den for aktiviteten ansvarlige partner - at gennemføre de aftalte projektaktiviteter. Aktiviteterne vil blive specificeret og aftalt nærmere undervejs i projektforløbet og vil blive afpasset virksomhedens forretnings- og kapacitetsmæssige situation. Virksomheden forpligter sig desuden til uden ophold at meddele det til BRK/partner, hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for deltagelse i projektet.

INDKØB AF ANLÆG OG UDSTYR

Der er mulighed for efter ansøgning at få medfinansieret 50% til indkøb af anlægsinvesteringer.

Det indkøbte anlæg og udstyr må ikke afhændes eller udlejes før 3 år efter det tidspunkt, hvor sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udbetalt den sidste del af støtten til projektet.

Udgifter til indkøb af materialer, licenser, patenter m.m. er ikke støtteberettigede.

AFTALENS IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG OMFANG

Aftalen træder i kraft fra dato for underskrift af ”Partnererklæring” og løber indtil projektets afslutning samt godkendt sidste afrapportering.

TAVSHEDSPLIGT

Projektets partnere har tavshedspligt om alle forhold, som i sagens natur kun vedrører de involverede virksomheder. Denne pligt gælder også efter projektets ophør. Information om projektet, der involverer virksomheden, videregives kun efter samtykke fra virksomheden. Information videregives dog til den af myndighederne udpegede evaluator.

Så snart partnererklæring er underskrevet af virksomheden, vil viden om virksomhedens deltagelse i projektet være offentlig tilgængelig.

OPLYSNING OM VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Jf. Persondataloven har vi en pligt til at oplyse om, hvordan persondata behandles, og hvem de deles med. Underretning om indsamling af personoplysninger er vedlagt.

LOGO

Med støttetilsagn følger en informationsforpligtelse. Ønsker virksomheden at informere om sin deltagelse i projektet, skal det ske med henvisning til projektets ophav og dets finansiering og finansieringskilder via logo fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Bornholms Regionskommune, som har medfinansieret projektet.

Logo skal fremgå af al præsentationsmateriale, publikationer, hjemmesider og sociale medier, publikationer, pressemeddelelser samt deltagerbeviser. Logo udleveres af partner/projektledelse.

KONTAKTOPLYSNINGER

Projektet er forankret i Bornholms Regionskommune, Jobcentret.

 

Projektleder

Allan Funch Kofod

allan.funch.kofod@brk.dk

tlf.: 5692 3941

 

Øvrige partnere/kontaktpersoner:

 

Business Center Bornholm

Jørn Pedersen

jp@bornholm.biz

tlf.: 8818 4143

 

Marlog

Lone Reppien-Thomsen

lt@marlog.dk

tlf.: 3118 7818

 

Campus Bornholm

Henrik Juul-Pedersen

hjp@cabh.dk
tlf.: 6012 1814